DeleteTemplates - 运维编排服务

=DeleteTemplates TemplateNames=["t1","t2"] 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

查询异步任务结果 - 阿里云视觉智能开放平台

=GetAsyncJobResult JobId=E75FE679-0303-4DD1-8252-1143B4FA8A27 公共请求参数 正常返回示例 XML ...

查询异步任务结果 - 阿里云视觉智能开放平台

-0303-4DD1-8252-1143B4FA8A27 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

查询异步任务结果 - 阿里云视觉智能开放平台

-0303-4DD1-8252-1143B4FA8A27 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

仪表盘识别 - 阿里云视觉智能开放平台

XML 格式 RequestId3BDA7297-2515-4C9C-99EA-C5950B906BCF/RequestId Data Elements ...

增值税发票识别 - 阿里云视觉智能开放平台

/vat_invoice/2019041500152001020003743286_0.jpg 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

ResetThing - 阿里云物联网平台

XML 格式 ResetThingResponse RequestId57b144cf-09fc-4916-a272-a62902d5b207/RequestId ...

QueryEdgeDriver - 物联网边缘计算

/?Action=QueryEdgeDriver Type=1 PageSize=15 CurrentPage=1 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

RebootInstances - 云服务器 ECS

XML 格式 RebootInstancesResponse RequestIdFF53E96D-3F1A-42F0-8373-1C2B39D72D44 ...

UpdateNamespace - 应用配置管理 ACM

/namespace HTTP/1.1 公共请求头 正常返回示例 XML 格式 ...

GetResourceGroup - 资源管理

/?Action=GetResourceGroup ResourceGroupId=rg-9gLOoK**** 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

CreateNamespace - 应用配置管理 ACM

XML 格式 RequestId6F7CC94A-7711-4873-8848-FCE2F1795625/RequestId ...

删除用户 - 智能对话分析

]/?Action=DeleteUser 公共请求参数 正常返回示例 XML 格式 ...

CreateJobFile - 弹性高性能计算E-HPC

XML 格式 CreateJobFileResponse RequestId04F0F334-1335-436C-A1D7-6C ...
共有847页 跳转至:GO