QT里面字符串转ieee754标准的float浮点数

例子: float ieee754_to_float(const QByteArray &data ) { quint32 hexVal = quint32((quint8(data.at(0)) << 24) | (quint8(data.at(1)) ...

Qt中float类型与QString类型相互转换

在使用Qt Creator编程时,难免会用到将float类型转换为QString类型的时候下面是我所有的方法: 1. 将QString类型转化为float类型,很简单    QString data;      ...

本页面内关键词为智能算法引擎基于机器学习所生成,如有任何问题,可在页面下方点击"联系我们"与我们沟通。